افتتاح مرکز نیکوکاری بانوان شریف
۲۰۱۸۱۲۲۲_۱۰۲۶۲۰
۲۰۱۸۱۲۲۲_۱۰۳۶۱۳
۲۰۱۸۱۲۲۲_۱۰۵۴۵۹

🔷  به گزارش روابط عمومی انجمن حامیان بانوان شریف، مرکز نیکوکاری بانوان شریف با حضور آقای دانشورمعاون مشارکتهای مردمی اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان رضوی ، رییس و مدیران ارشد اداره ۷ کمیته امداد امام خمینی(ره)، استانداری خراسان رضوی و مدیران سازمانهای مردم نهاد (NGO) سمن های بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیان و انجمن توسعه سلامت مهرپارسی افتتاح شد.
در این مراسم هاجر شریفی مدیر عامل انجمن حامیان بانوان شریف گفت : با افتتاح این مرکز می توانیم آموزش های لازم در راستای اهداف مرکز به تعداد بیشتری بانوان وزنان خود سرپرست ارائه نماییم ومسولیت های اجتماعی آنان راارتقاءدهیم.
وی در ادامه گفت : کمک به اشتغال زایی و توانمندسازی بانوان یکی از مهمترین و اصلی ترین اهداف این مرکز می باشد است .
در ادامه دانشور معاونت مشارکت ها ی مردمی استان و اسحاقی رییس اداره ۷ کمیته امداد در خصوص خدمات کمیته امداد و مراکز نیکوکاری توضیحات جامعی دادند.