غرفه سلامت مرکز نیکوکاری شریف در جشن نیکوکاری

جشن نیکوکاری 97

غرفه مرکز نیکوکاری شریف در جشن نیکوکاری 

به گزارش روابط عمومی انجمن حامیان بانوان شریف ، این انجمن با مشارکت مرکز نیکوکاری بانوان شریف ، انجمن ملی توسعه سلامت مهرپارسی، بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیان و همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) غرفه سلامت را در جشن نیکوکاری برگزار کرد.