یکی از مهمترین رسالت های انجمن حامیان بانوان شریف، تلاش در جهت ارتقای سطح سلامت افراد جامعه می باشد لذا در این راستا انجمن ، خدمات مشاوره روانشناختی در حوزه های ذیل ارائه می دهد.

مشاوره فردی

مشاوره گروهی

مشاوره کودک

peer-support